Portali për transparencën e buxhetit të Universiteteve ka mision
transparencën për buxhetin e alokuar, shpenzimet dhe investimet e
realizuara dhe të planifikuara.

Kjo hapësirë është për të shprehur drejtpërdrejt ankesat mbi problematikat dhe shqetësimet që hasni në ambientet universitare të studimit dhe qëndrimit.
Universiteti:
Fakulteti:


Universiteti:
Card image cap
VENDIM BORDI NR

MIRATIMI I LISTËS SË STUDENTËVE ME NOTË MESATARE VJETORE 9 DERI NË 10 QË PËRFITOJNË BURSË FINANCIARE NGA FONDI ...

Card image cap
UPT-LISTA E STU

UPT-LISTA E STUDENTËVE QË PËRFITOJNË BURSË SIPAS VKM NR.39 DATË 23.01.2019. ...

Universiteti:
Card image cap

Alba Thoma

Alba Thoma, aktualisht mban detyrën e Kryetarit të Zyrës së Këshillimit dhe Koordinimit Ndërministror pranë Avokaturës së Përgjithshme të Shtetit. Në vitin 2005 u diplomua juriste në Fakultetin e Drejtësisë – Universiteti Tiranë, ndërsa gjatë periudhës prill 2012 - dhjetor 2013 përfundoi studimet “Master” në të Drejtë Publike pranë Universitetit “Marin Barleti”, në Tiranë. Znj. Thoma ka një eksperiencë mbi 13-vjeçare në administratën publike, përveç atyre në organizata të ndryshme ligjore në vend. Eksperienca e saj profesionale në administratë, ka filluar në Ministrinë e Mbrojtjes në vitin 2006, për të vijuar më tej në vitet 2010-2017 pranë Ministrisë së Mjedisit ku ka ushtruar edhe detyrën e Drejtorit të Drejtorisë Juridike. Gjatë periudhës 2017-2018 ka ushtruar detyrën e Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Mbrojtjes për t’u pozicionuar më pas si Avokat Shteti. Gjatë aktivitetit të saj profesional znj. Thoma ka kryer një sërë trajnimesh dhe specializimesh pranë organizatave dhe entiteteve të ndryshme vendase dhe të huaja dhe zotëron kualifikime të posaçme në fushën e hartimit të legjislacionit dhe administrimit publik në përgjithësi.

Jetëshkrimi ImageName

Card image cap

Irida Vejsiu

Irida Vejsiu, aktualisht Drejtore e Departamentit të Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve të Bankës Societe Generale Albania, sot OTP Bank Albania. Është diplomuar në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Tiranës; zotëron një Master Shkencor në Menaxhim nga Universiteti i Umeas, Suedi; aktualisht ndjek studimet Pas-Universitare, Doktorraturë pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës. Irida filloi karrieren e saj në Shkurt të vitit 2002 si specialiste për rekrutimin dhe marrëdhëniet me punonjësit në Vodafone Albania Sh.a. Në gusht të vitit 2005 ajo emërohet Specialiste Senior në Departamentin e Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve pranë Raiffeisen Bank sh.a. Irida Vejsiu zotëron gjithashtu një përvojë akademike, që nga Shkurt 2006 deri ne Qershor 2007, si Lektore me kohë të pjesshme pranë Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Tiranës, për lëndët Manaxhim të Burimeve Njerëzore dhe Etika e Komunikimit në Biznes. Në vitin 2007, emërohet Përgjegjëse e Sektorit të Trajnimit dhe Zhillimit po në Raiffeisen Bank dhe në vitin 2008, merr detyrën e Përgjegjes së Sektorit të Performances dhe Manxhimit të Shpërblimeve në po këtë bankë.

Jetëshkrimi ImageName

Card image cap

Arben Dhima

Arben Dhima, aktualisht pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Ai i është bashkuar sektorit publik prej vitit 2014, pas një karriere të gjatë në sektorin privat dhe ate të projekteve ndërkombëtare. Ai ka një eksperiencë të gjerë menaxheriale, në projekte kombëtare e ndërkombëtare, si dhe një njohje shumë të mirë të ceshtjeve të administrimit e menaxhimit të administrates publike, në nivel vendor dhe atë qendror. Aktivitetet e tij profesionale kanë nisur me fuqizimin e administrates së qeverisjes vendore nëpërmjet projekteve ndërkombëtare, duke vijuar me përmiresimin e menaxhimit të sherbimeve publike të sektorëve më të rëndësishëm, si dhe menaxhimin financiar të tyre e buxhetimin me pjesemarrje. Në vijim ai është thelluar edhe në sektoret strategjikë siç është ai i energjisë, duke qenë një nga hartuesit kryesorë të legjislacionit në këtë fushë, si dhe pjesë aktive e reformës së rimëkëmbjes së këtij sektori. Gjithashtu eksperiencat e metejshme në fushat e zhvillimit industrial të vendit, kanë forcuar me tej aftesitë menaxheriale multi disiplinore, duke qenë anëtar në borde drejtimi të mjaft institucioneve dhe sektorëve të rëndësishëm. Aktivitetet e tij të fundit përfshijnë ndërmarrjen e mjaft iniciativave ligjore në kuadër të lehtesimit të procedurave administrative të deregullimit të shërbimeve publike, duke ulur barrën eknomike të qytetarit, akses të shpejtë dhe eleminimin e barrierave të panevojshme.

Jetëshkrimi ImageName

Universiteti:
Fakulteti:

Card image cap
Iralda Xhaferaj

Jetëshkrimi ImageName

Card image cap
Andrin Kërpaçi

Jetëshkrimi ImageName

Card image cap
Arkid Golloshi

Jetëshkrimi ImageName

Card image cap
Alket  Kumaraku

Jetëshkrimi ImageName

Card image cap
Idlir Lami

Jetëshkrimi ImageName

Card image cap
Olsi Barko

Jetëshkrimi ImageName

Card image cap
Santino Spahiu

Jetëshkrimi ImageName

Card image cap
Anjeza Gjini

Jetëshkrimi ImageName

Universiteti:

Card image cap
VENDIM BORDI NR

PËRCAKTIMI I MASËS SË SHPËRBLIMIT TË ANËTARËVE TË SENATIT AKADEMIK ...

Card image cap
Statuti i Unive

Statuti i Universitetit Politeknik të Tiranës, miratuar nga Senati Akademik i UPT-së me vendim Nr. 15, datë 31 ...

Card image cap
VENDIM NR.2, Da

"Për zgjedhjen e përfaqësuesve në Komisionin Institucional Zgjedhor në Universitetin Politeknik të Tiranës" ...

Card image cap
VENDIM NR.3, Da

"Për heqjen e pagesës për shërbimet ndaj studentëve të Universitetit Politeknik të Tiranës" ...

Card image cap
VENDIM NR.4

Plotësimi i vendeve vakante në senatin akademik ...

Card image cap
VENDIM BORDI NR

MIRATIMI I EFEKTIT FINANCIAR TË ZBATIMIT TË VKM-ve TË PAKETËS STUDENTORE PËR UNIVERSITETIN POLITEKNIK TË TIRAN ...

Universiteti:

Përshkrimi JanarShkurt Mars
PlanFaktPlanFaktPlanFakt
Shpenzimet nga Granti i Buxhetit të Shtetit 0 0 0 0 0 0
Shpenzimet për ndërtime
Shpenzimet për rikonstruksione
Shpenzimet për blerje biblioteka
Shpenzimet për blerje aparate, pajisje kompjuterike
Shpenzimet për blerje programe e software-ve kompiuterike, etj
Shpenzimet për blerje pajisje, mobilje, etj
Shpenzimet e personelit për: paga, orë jashtë kohës normale të punës,shpërblime të tjera (për dalje në pension, sëmundje të rëndë apo rast vdekjeje)
Shpenzimet për kontributin e sigurimeve shoqërore e shëndetësore
Shpenzimet për blerjen e materialeve dhe kryerjen e shërbimeve, të nevojshme për funksionimin e veprimtarisë së përditshme te institucionit ( ujë, energji)
Shpenzimet për dieta e udhëtime për punonjësit e institucionit kur largohen jashtë qendrës së punës ose jashtë shtetit për çështje pune.
Shpenzimet për qeramarrje ambjentesh, pajisjesh, mjete transporti, etj
Shpenzimet për ekzekutim të vendimeve gjyqësore për largime nga puna, ekzekutim të detyrime kontraktuale të papaguara
Shpenzimet për honorare; pagesa e bordeve të organeve kolegjialë të institucionit
Shpenzimet për pagesat për veprimtaritë kërkimore - shkencore.
Shpenzimet për bursat e studentëve
Shpenzimet per bursat e ekselences
Shpenzime te tjera (ne varesi te dinamikes se veprimtarise se IAL-se)*
Shpenzimet nga të Ardhurat e Veta 0 0 0 0 0 0
Shpenzimet për ndërtime
Shpenzimet për rikonstruksione
Shpenzimet për blerje biblioteka
Shpenzimet për blerje aparate, pajisje kompjuterike
Shpenzimet për blerje programe e software-ve kompiuterike, etj
Shpenzimet për blerje pajisje, mobilje, etj
Shpenzimet e personelit për: paga, orë jashtë kohës normale të punës,shpërblime të tjera (për dalje në pension, sëmundje të rëndë apo rast vdekjeje)
Shpenzimet për kontributin e sigurimeve shoqërore e shëndetësore
Shpenzimet për blerjen e materialeve dhe kryerjen e shërbimeve, të nevojshme për funksionimin e veprimtarisë së përditshme te institucionit ( ujë, energji)
Shpenzimet për dieta e udhëtime për punonjësit e institucionit kur largohen jashtë qendrës së punës ose jashtë shtetit për çështje pune.
Shpenzimet për qeramarrje ambjentesh, pajisjesh, mjete transporti, etj
Shpenzimet për ekzekutim të vendimeve gjyqësore për largime nga puna, ekzekutim të detyrime kontraktuale të papaguara
Shpenzimet për honorare; pagesa e bordeve të organeve kolegjialë të institucionit
Shpenzimet për pagesat për veprimtaritë kërkimore - shkencore.
Shpenzimet për bursat e studentëve
Shpenzimet per bursat e ekselences
Shpenzime te tjera (ne varesi te dinamikes se veprimtarise se IAL-se)*
No Data

Raportet Grafike janë duke u përpunuar!

Universiteti:

Përshkrimi JanarShkurt Mars
PlanFaktPlanFaktPlanFakt
TE ARDHURAT0 0 0 0 0 0
Të ardhurat nga tarifat e shkollimit, për të gjitha ciklet e studimit
Të ardhura nga tarifa e regjistrimit
Të ardhurat nga konkurset e pranimit
Të ardhura nga qiratë
Të ardhurat nga shërbimet e ndryshme të IAL-së
Të ardhura nga donacione; sponsorizime
Të ardhurat nga projekte me financim të brendshëm apo të huaj
Të ardhura nga veprimtari kërkimore-shkencore
Te ardhura te tjera (ne varesi te dinamikes se veprimtarise se IAL-se)*
No Data

Raportet Grafike janë duke u përpunuar!

Card image cap
PROJEKT BUXHETI

PROJEKT BUXHETI AFATMESËM 2019-2021 ...

Universiteti:

Card image cap
RREGJISTRI I RE

RREGJISTRI I REALIZIMIT TË PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK PËR PERIUDHËN JANAR-DHJETOR 2018 ...

Card image cap
PARASHIKIMI I R

PARASHIKIMI I REGJISTRIT TE PROKURIMEVE 2020 ...

Card image cap
RREGJSITRI I RE

RREGJSITRI I REALIZIMIT TE PROCEDURAVE TE PROKURIMIT PER PERIDUHEN JANAR-DHJETOR 2020 ...

Universiteti:
No Data

Nuk ka të dhëna!

Universiteti:

Card image cap
MARRËVESHJA MES

NËNSHKRUHET MARRËVESHJA MES UNIVERSITETIT POLITEKNIK TË TIRANËS DHE UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE ...